Zarys geograficzny Chodcza
W układzie administracyjnym gmina Chodecz położona jest w południowej części powiatu włocławskiego na granicy z woj. wielkopolskim i łódzkim. Pod względem geograficzno - przyrodniczym gmina leży na obszarze pojezierza Wielkopolsko - Kujawskiego, zaś gemorfologicznie położona jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej z częścią południowa zwaną Pojezierzem Chodeckim. Ośrodkiem gminy jest miasto Chodecz odległe od Włocławka 32 km. Powierzchnia gminy wynosi 121,00 km2 - miasta 1,31 km2. Ludność ogółem wynosi 6911 osób. Tereny leśne stanowią 9,0% natomiast wody - 2% ogólnej powierzchni gminy. Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo z uwagi na znaczny udział gruntów ornych - łącznie z miastem 9660 ha, co stanowi ok. 79% ogólnej powierzchni.Rozmiar: 440 bajtów

Charakterystyka fizyczno - geograficzna terenu gminy
Gmina Chodecz położona jest w południowej części województwa kujawsko - pomorskiego w obrębie południowego krańca Pojezierza Kujawskiego. Gmina Chodecz położona jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej z częścią południową zwaną Pojezierzem Chodeckim. Jest to falista wysoczyzna morenowa, urozmaicona licznymi pagórkami moreny czołowej i jeziorami. W tym obszarze na szczególną uwagę zasługuje pięknie rozwinięta forma rynnowa zwana "rynną chodecką" przecinająca obszar gminy z południowego wschodu na północny zachód, którą wypełniają długie wąskie jeziora: Kromszewickie, Chodeckie, Lubienieckie, Szczytnowskie. Atrakcyjność krajobrazu podnosi także głębokość wcięcia rynny (15 - 20 m) w stosunku do poziomu wysoczyzny. Dodatkowo krajobraz urozmaicony jest licznymi zagłębieniami wytopiskowymi lub lekko zaznaczającymi się płytkimi podmokłymi zaklęsłościami, a także licznymi ciekami wodnymi tworzącymi intensywną rzeźbę terenu.

Urząd Miasta i Gminy Chodecz
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Centrala tel/fax: 0....54 2848070
Burmistrz tel: 0....54 2848038
e-mail: urzad@chodecz.pl
Strona internetowa: http://www.chodecz.pl

Źródło dokumentu http://www.chodecz.pl